Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Licenční smlouva

Toto licenční ujednání je právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem aplikace a společností OnlinePřiznání, s.r.o., DIČ: CZ04593189, zapsanou u Městského soudu v Praze, C 250379 (dále jen jako "poskytovatel licence"), uzavřená na základě autorského zákona. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software v elektronické formě. Použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy, jste jimi zavázán/a v plném rozsahu a uzavíráte tím tuto smlouvu.

Aplikace nenahrazuje metodický výklad zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správe daně a poplatků"), ale slouží jako pomůcka k vyplnění DAP podaného podle par. 40 (popř. par.41) zákona o správě daní a poplatků a současně upozorňuje na hlavní zásady, které je potřebné dodržet pro správný výpočet daňové povinnosti. K užívání aplikace se předpokládá odpovídající rozsah ekonomických znalostí.

1. Předmět smlouvy

Výrobce aplikace a poskytovatel licence uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat softwarový produkt v plném rozsahu. Licence je poskytována zdarma v případě, že nabyvatel licence produkt využije pouze pro výpočet své daňové povinnosti s možností vytisknout si vyplněné daňové formuláře nebo podat daňové přiznání online.

2. Autorské právo

Aplikace je majetkem poskytovatele licence a je chráněna zákony České Republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími právními předpisy. Kopírování, instalace a užití aplikace společnosti Neotax s.r.o. bez licence je protizákonné. Není dovoleno také pořizovat kopie příruček ani dalších materiálů, které jsou součástí aplikace nad limit stanovený výše s výjimkou záložních kopií. V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, není oprávněn softwarový produkt jakkoli používat.

3. Omezení

Nabyvatel licence není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, nepřecházejí práva a povinnosti na jejího právního nástupce. Smrtí fyzické osoby přecházejí práva a povinnosti na dědice.

4. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci aplikace. Bezvadnou funkcí aplikace se rozumí chod v souladu s dokumentací (nápověda aplikace), která je součástí aplikace v elektronické podobě. Vadou se rozumí, že aplikace neodpovídá ve svých funkčních vlastnostech vlastnostem popsaným v dokumentaci. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence. Bude-li reklamace uznána jako odůvodněná, je povinností poskytovatele uvést aplikaci a dokumentaci do souladu a poskytnout nabyvateli opravenou verzi, případně vrátit zaplacenou cenu za poskytnutou licence či její poměrnou část, úměrnou závažnosti chyby.

Za závadu aplikace nelze označit skutečnost, že aplikace v sobě neobsahuje případné legislativní změny nebo změny předloh formulářů, které nebyly výrobci známy v okamžiku výroby aplikace nebo že nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby aplikace.

Poskytovatel licence nebere žádnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím této aplikace a za jakékoliv chybně uvedené nebo mylné údaje v ní. V případě, že nabyvatel licence využije aplikaci poskytovatele a na základě poskytnutého daňového přiznání zjistí finanční úřad chybu v daném daňovém přiznání, je povinností nabyvatele o tomto informovat poskytovatele licence, který navrhne smírné řešení spočívající v opravě daňového přiznání odpovídajícím způsobem. Poskytovatel licence není odpovědný za jakékoliv penále vzniklé nabyvateli licence v souvislosti s daňovým přiznáním a finančním úřadem.

5. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel licence se zavazuje postupovat při správě poskytnutých údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Poskytovatel licence prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat osobní údaje.

6. Ostatní

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontaktovat uživatele telefonicky nebo emailem s nabídkou produktů. Této možnosti může poskytovatel využit pouze 2 krát v kalendářním roce. Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo informovat uživatele o aktualizacích v aplikaci a upozornit uživatele před uzávěrkou pro daň z příjmů fyzických osob. V případě, že tuto aplikaci využíváte v rámci programu Daňové přiznání pomáhá (DPP), vámi vybraná nezisková organizace si vyhrazuje právo vás kontaktovat nejvýše 2 krát v kalendářním roce.

Detaily poskytovatele: OnlinePřiznání, s.r.o., DIČ: CZ04593189. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, C 250379.